FANDOM


Stub "The information is less and the total coding is not accurate yet."

Strategy Gun: Power Police Wiki needs improvement for article stubs. This article is a stub. You can help Strategy Gun: Power Police Wiki by expanding it.


Su Xiangyin
250px
Name 苏向隐 Sū Xiàngyǐn
- surname "Su"
xiàng - towards
yǐn - hidden
Codename Earl
Luo Ying (used name)
Eriol (used codename)
Biographical Info
Gender Male
Birthdate -- --, 1981
Age 29
Hair Color Black
Eye Color Brown
Status
Occupation Detective (former)
Undercover
PW Member
Debut
Last Debut NA
v • d • e

Su Xiangyin (苏向隐 Sū Xiàngyǐn), codename "Earl", and who is known originally as "Luo Ying" with the codename "Earl" is actually a member of PW sent as an undercover to the police force.

AppearanceEdit

PersonalityEdit

HistoryEdit

SynopsisEdit

RelationshipsEdit

Liang Liping
Main article: Liang Liping
Lu Hetian
Main article: Lu Hetian
Zuanfeng
Main article: Zuanfeng
Su Xiangyin and Zuanfeng used to be best friends in the police force ever since they both joined and took the exam.
Hu Zheng
Main article: Hu Zheng
Liang Yisi
Main article: Liang Yisi

TriviaEdit

ReferencesEdit

NavigationEdit

Police Reverence Characters
Police Force Police Chief Zhong Zhiguo
Superintendents Gao Haifeng (former) • Gao Shi'an
Commanders Fan WutingTang Sheng (former) • Jing Ye (former) • Lu XingguangYe AnpingFang ZhiyingLi YinLiang LipingXiao Shanming
Sergeants Jiang YifeiMu HefengYin QingrongSong Wenqu (former)
Detectives Ru XinShan YiLai ShugaoJing YuLuo KuihuaShi LiqianMo LanyeYang Guanhong (former) • Zhang XinqunChen Yuxuan (former) • Lin ShixuChen ZhenqiWu BihongLiang YisiXi YekaiNai XilinLu HetianZuanfengLuo Ying (former) • Hu Zheng
Gurus Cheng Jinghao (former) • Xiang WenzhouMeng QisuKang ShufenFang He
Hospital Jiang ChendongXu QimeiFang YongSong Wenqu (former)
Sensicalization Founder Tang Sheng
Co-founders Ji ShangZhi Xiying
Members Han DifenRu YouYang GuanhongHuang Su'enChen Yuxuan
UC Founder Xia Lun
Members Liu QianyingShen YizhuLiu RijiaLiang TaixinQing ShichuanSong Wenqu
PW Founder Gao Haifeng
Co-founders Jing Ye
Members Huang SujiGuan MilinZhang ChaoyongSu XiangyinXu Qimei
Others Guang KelinMu XinfengLi WeixiaoLuo LingsiSong TijianLiu JiayingDeng LibenZhong JiubiLeng QisuanLeng QikeShang XiaokeLai Hanqing
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.